"Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София" КЧТ
  Общи условия за продажба и доставка, валидни от 1 април 2021 г. 

PDF Download Bulgarian 

PDF Download English 

 

1. Основни положения

a) Всички оферти, правни сделки, продажби и доставки на стоки и всички други услуги, включително оферти, правни сделки, продажби и доставки на стоки и услуги чрез онлайн магазина между Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София ("Шимадзу") и даден клиент ("Купувач") се основават на настоящите общи условия на Шимадзу ("ОУ"). Шимадзу предлага единствено стоки и услуги, които са предназначени за използване в търговската или професионалната дейност на Купувача, поради което Купувачът не е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от българския Закон за защита на потребителите (ЗЗП).

b) С настоящите се отхвърлят всякакви несъвместими условия за покупка, доставка и плащане от страна на Купувача ("ОУ на Купувача“). ОУ на Купувача, всяко съгласие с условия, отклоняващи се от ОУ, или с отклонения и/или допълнения към ОУ, изискват предварителното изрично писмено съгласие на Шимадзу, в противен случай се прилагат единствено и само ОУ. 

c) ОУ на Купувача не се прилагат, дори ако са предложени от Купувача, без последващо възражение от страна на Шимадзу. Мълчанието на Шимадзу в такива случаи ще се смята за отхвърляне на Общите условия на Купувача. 

d) Устните декларации, обещания, уговорки за обезпечение и/или споразумения, отклоняващи се от ОУ, особено направени по телефона, изискват писмено потвърждение от страна на Шимадзу, за да породят правно действие. 

e) Дори в случай на противоречия с гореспоменатите взаимни договорни декларации или писма за потвърждение, договорът ще се смята сключен чрез приемане на нашата доставка или други услуги за изпълнение единствено и във всеки един случай в съответствие с настоящите ОУ.

f) ОУ се прилагат също така за последващи транзакции, доставка на стоки, услуги и за отстраняване на недостатъци на доставки и услуги, дори ако това не е изрично посочено на съответния съконтрагент. Шимадзу обаче си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. 

g) Текущата версия на ОУ може да бъде видяна на началната страница на Шимадзу www.shimadzu.bg/gtc, като може да бъде изтеглена и запазена. 

2. Оферти

a) Всички оферти, изготвени от Шимадзу, подлежат на промяна без предизвестие и не са обвързващи, освен ако изрично бъде посочено друго в писмена форма..

b) Поръчките на Купувача, включително поръчките на Купувача в онлайн магазина имат обвързващо действие. Договор между Купувача, който е подал поръчка (в Онлайн магазина като е щракнал върху бутона "поръчай" в последната стъпка от процеса на поръчка), и Шимадзу, се сключва само след приемането на поръчката от страна на Шимадзу, което се извършва или чрез (i) предаване или изпращане на писмено потвърждение на поръчката, (ii) подписване на поръчката от страна на Шимадзу, (iii) подписване на отделен договор от страна на Шимадзу, или (iv) чрез изпълнение или доставка до Купувача на стоки и/или услуги, поръчани от Купувача (всеки един от актовете, посочени в точки от (i) до (iv) наричани за краткост "Потвърждение на поръчката").

c) Илюстрациите и чертежите, свързани с нашите продукти, както и информацията и данните, съдържащи се в каталози, брошури, рекламна литература и др. ("Информация в брошурата"), представят само приблизителни стойности и са приложими единствено ако е направена изрична препратка към тях в потвърждението на поръчката. Информацията в брошурата в никакъв случай не съдържа гаранции или уверения за определени характеристики. Гаранциите и уверенията се договарят единствено в писмена форма и се определят като такива. Дефект по смисъла на чл. 193, ал. 1 от българския Закон за задълженията и договорите съществува единствено по отношение на Информация в брошурата, към която е направена изрична препратка в Потвърждението на поръчката, ако действителното качество се отклонява значително от качеството, описано в Информацията в брошурата.

3. Регистрация в онлайн магазина и обработка на лични данни

a) Купувачът може да поръча стоки в онлайн магазина на Шимадзу ("Онлайн магазин") в качеството си на регистриран потребител. Купувачът е регистриран потребител, ако Купувачът влезе в профил в онлайн магазина с електронен адрес и парола, свободно избрани по време на регистрацията  преди или в хода на поръчка. Регистрацията не предполага задължение за закупуване на стоките, предлагани от Шимадзу.

b) Купувачът е длъжен да пази в тайна паролата на своя профил в Онлайн магазина и да не я разкрива на трети страни при никакви обстоятелства, т.е. лица извън компанията или лица в компанията на Купувача, които нямат право да представляват Купувача. 

c) Купувачът може да изтрие регистрацията си по всяко време в позицията „моят профил“ от менюто 

d) Доколкото информацията, предоставена от Купувача, се променя, самият Купувач е отговорен за нейното актуализиране. Всички промени могат да бъдат направени онлайн, след като влезете в позицията "моят профил" от менюто.

e) За информация относно обработката на лични данни, моля, направете справка с нашата информация за защита на данните, която е достъпна на следния адрес в интернет: www.shimadzu.bg/privacy-policy.

4. Цени

a) Освен ако бъде уговорено друго, цените са посочени при условия на доставка франко склада на Шимадзу в София и нето, т.е. без ДДС, опаковъчни, товарни и транспортни разходи. Те се основават на разходите на Шимадзу към момента на сключване на договора. Ако времето за доставка е повече от 4 месеца, Шимадзу има право да начисли на Купувача разходите за последващо въвеждане или увеличаване на мита, данъци, такси, разноски, транспортни и/или енергийни разходи, заплати и т.н., или увеличението на покупните цени на Шимадзу поради промени в обменните курсове.

b) По отношение на поръчки под 150 евро нето, Шимадзу има право да начисли допълнителна фиксирана ставка от 9,50 евро нето, за да компенсира обработката на малки поръчки.

5. Доставка, транспорт и застраховка 

a) Рискът при доставката и транспортирането на поръчаните стоки се носи от Купувача. Това се отнася, например, в случай на договор за платен превоз, условия на доставка FOB или C&F, а също така и ако изборът на транспортното средство, транспортното лице и/или транспортния маршрут се извършва от Шимадзу.

b) Шимадзу е длъжен да сключи транспортна застраховка само ако и доколкото това е договорено писмено със съответния Купувач. Такава застраховка се сключва по искане на Купувача. Произтичащите от това премии и разходи се поемат от Купувача.

6. Дати на доставка

a) Освен ако бъде изрично уговорено друго в писмен вид, договорените дати за доставка и изпълнение са само приблизителни и не са обвързващи за Шимадзу.

b) Сроковете за доставка започват да текат на най-късната от следните дати:
   - Датата на Потвърждение на поръчката;   
   - Датата на изпълнение на всички технически, търговски и финансови условия в тежест на Купувача; 
   - Датата, на която Шимадзу е получил авансово плащане, което e трябвало да бъде извършено преди доставката на поръчаните стоки и/или акредитив, който е трябвало да бъде издаден, или банкова гаранция, ако е предвидена такава.

c) Всички доставки зависят от получаването в срок на собствените поръчки на Шимадзу. 

d) Особени обстоятелства като стачки, спирания на дейността, наложени от закон или от държавен орган или причинени от други обстоятелства като пандемии или технически дефекти, експлоатационни ограничения, смущения в осъществяването на дейността, забрани за внос и износ, затруднения с доставчиците на Шимадзу и други събития, непредвидени от страна на Шимадзу, събития на непреодолима сила и обстоятелства, които пряко или непряко нарушават или възпрепятстват доставката или изпълнението, освобождават Шимадзу от задължението му за изпълнение за периода и до степента на оперативните или транспортни смущения, произтичащи от тях, като Купувачът няма право да иска обезщетение за неизпълнение, доколкото то е свързано с тях.

e) Ако Шимадзу не спази срока за доставка, нарочно уговорен като задължителен, Купувачът има право да развали договора след безрезултатното изтичане на разумен допълнителен период от не по-малко от 14 (четиринадесет) работни дни, даден от Купувача в писмена форма. Купувачът има право на обезщетение единствено ако вината е на Шимадзу и гратисният период изтече безрезултатно, като в случай на обикновена небрежност, обезщетението за забавяне на доставката със срок, нарочно уговорен като задължителен, се ограничава до максимум три пъти покупната цена на дадения артикул, който не е доставен навреме, когато става въпрос за аналитично оборудване, или до 0,5% (нула цяло и пет десети на сто) от покупната цена на оборудването или частта от оборудването, които не могат да бъдат използвани поради ненавременна доставка, когато става въпрос за медицинско оборудване, за всяка пълна седмица на забава, но не повече от общо 5% (пет процента). Отвъд тези ограничения Шимадзу носи отговорност единствено съгласно точка 10 б. е) от ОУ.

f) Ако Купувачът изпадне в забава относно приемането или приемането се забави или стане невъзможно поради действие или бездействие на Купувача, например във връзка с поръчки или подготвителни работи или приемането на предмета на покупка или по друг начин, договорената покупна цена или неизплатената оставаща покупна цена става дължимd след изтичане на разумен гратисен период във всеки случай. В допълнение, правните последици от неизпълнението на приемането, по-специално съгласно чл. 96 от ЗЗД, както и от иск за вреди в допълнение към него, остават незасегнати. Временното съхранение според преценката на Шимадзу на предмета на покупка е за сметка и на риск на Купувача.

7. Фактуриране и плащане

a) Нашите фактури са платими без приспадане в рамките на 30 дни след издаването им. Дори в случай на предсрочно плащане, Купувачът няма право да приспада каквато и да е отстъпка. Менителници и чекове, които Шимадзу не е длъжен да приема, се дават единствено за сметка на изпълнение, така че плащането не се смята получено, докато не бъде получено окончателно плащане по менителницата или чека.

b) За частични фактури аналогично се прилагат условията за плащане, посочени за цялата поръчка. Частичните доставки във всеки един случай могат да бъдат фактурирани отделно.

c) В случай на неизпълнение на задължението за плащане, лихвата за неизпълнение се счита за уговорена в съответствие с чл. 86 от ЗЗД, като приложимият основен лихвен процент е най-малко нула. Разходите, направени за участието на адвокат в случай на неизпълнение - доколкото са били разумни и необходими - се поемат от Купувача. По-специално, тези разходи също се поемат от Купувача в рамките на обезщетението. Освен това за всяко официално уведомление може да се изисква възстановяване на разходи в размер на до 60 евро нето.

d) Шимадзу има право да развали изцяло или частично даден договор и да претендира обезщетение за неизпълнение в тази връзка, ако Купувачът изпадне в забава с дадено плащане и срокът за плащане от една седмица, определен от Шимадзу след датата на падежа, не е спазен без да се дава допълнителен период от време за плащане. Развалянето на договора от страна на Шимадзу няма да засегне искове за вреди на Шимадзу (например за направени разходи, пропуснати ползи и др.) 

e) Ако финансовото състояние на Купувача се влоши значително след сключването на договора за покупка или ако впоследствие Шимадзу узнае, че финансовото състояние на Купувача е значително по-лошо от предполаганото от Шимадзу, последният има право да направи доставката под условие в зависимост от предварителното изпълнение на всички задължения за плащане на Купувача, включително и по други поръчки и доставки на Шимадзу. Ако доставката вече е извършена, Шимадзу има право да изиска обратно стоките и/или да ги задържи, докато не бъдат изпълнени всички задължения на Купувача за плащане. Това се прилага независимо дали ценни книжа, по-специално менителници с по-късен падеж, са били предоставени на Шимадзу за тези вземания. Разпоредбите на този параграф се прилагат също така и ако Шимадзу е приел менителници, а впоследствие получи неблагоприятна информация за финансовото състояние на поемателя или издателя.

f) Купувачът може да прихване своите безспорни или законно установени вземания срещу вземания на Шимадзу, но при никакви обстоятелства с насрещни вземания от други правни сделки. Купувачът няма право на задържане.

8. Запазване на правото на собственост

a) Шимадзу запазва правото на собственост върху всички стоки, доставени от Шимадзу, до пълното плащане на съответните суми по фактура плюс лихви и разноски. Шимадзу има право да определя кои части от задълженията за плащане на Купувача ще бъдат кредитирани. 

b) Ако доставените стоки се комбинират с друга движима вещ по такъв начин, че да се разглеждат като неразделна част от нова вещ, Купувачът преотстъпва пропорционална част от съсобствеността върху новата вещ на Шимадзу. Купувачът упражнява владението на новата вещ и от името на Шимадзу.

c) Купувачът може да препродаде договорните стоки, доставени от Шимадзу - при условие, че не е в неизпълнение с плащането на покупната цена - чрез подходящи бизнес сделки, като запази правото на собственост срещу плащане в наличност или чрез менителница. Докато стоките, за които се запазва правото на собственост, се намират при Купувача, последният ги държи на доверително управление от името на Шимадзу, добросъвестно и с грижата на добър стопанин.

d) Ако Купувачът продаде стоките със запазено право на собственост заедно с други, Купувачът преотстъпва (цедира) на Шимадзу вземанията, произтичащи от препродажбата на тези стоки в пълен размер, а в случай на предварителна обработка или смесване със стоки, които не принадлежат на Шимадзу, в размер на стойността на обработените стоки със запазено право на собственост, както се вижда от съответната фактура между Шимадзу и Купувача. Ако такава препродажба на стоки е направена за обща цена заедно с други стоки, които не са доставени от Шимадзу, Купувачът преотстъпва (цедира) на Шимадзу вземанията си за покупната цена до стойността на стоката със запазено право на собственост, фактурирана от Шимадзу на Купувача. Във всеки от гореспоменатите случаи Купувачът, който препродава стоките със запазено право на собственост в съответствие с точка 8, б. е) от ОУ се задължава да направи съответна бележка в своите книги и в свързаните с тях фактури.

e) По искане на Шимадзу Купувачът е длъжен да уведоми третата страна длъжник за цесията на Шимадзу, като посочи размера на вземането на Шимадзу. Той трябва да предостави на Шимадзу цялата информация, необходима за упражняване на правата на Шимадзу, и трябва да предаде всички съответни документи. Ако стойността на вземанията, преотстъпени (цедирани) на Шимадзу, надвишава непогасеното общо вземане на Шимадзу срещу Купувача с повече от 20% (двадесет на сто), Шимадзу е длъжен да прехвърли обратно горницата по искане на Купувача.

f) Не се разрешава даване в залог, прехвърляне като обезпечение или по друг начин обременяване на стоките със запазено право на собственост на Шимадзу, както и на други права на Шимадзу, и други разпореждания от страна на Купувача, накърняващи правата на Шимадзу. За намеси на трети страни - било то върху стоките със запазено право на собственост, вземанията, преотстъпени на Шимадзу, или правата, установени съгласно предходните параграфи - Купувачът трябва незабавно да съобщи на Шимадзу, като изпрати всички документи, необходими за защита. Всички разходи за защитата на Шимадзу са за сметка на Купувача.

g) В случай на неизвършване на плащането, Шимадзу има право да избере дали запазването на правото на собственост се упражнява при разваляне на договора или при продължаване на договора. Освен ако изявлението е направено изрично за разваляне на договора, то не се счита за разваляне на договора.

h) Шимадзу има право, след като е задържал или възстановилл правото на собственост съгласно настоящата точка 8 от ОУ, да продаде съответния предмет на покупка на свободния пазар ("Продажба на свободния пазар"), като го приспадне срещу вземането за покупната цена ("Вземане 1 за покупната цена"). Останалата разлика между Вземане 1 за покупната цена спрямо първия Купувач и продажната цена от продажбата на свободния пазар се възстановява от първоначалния Купувач на Шимадзу, заедно с обезщетение и лихва. В случай на продажба на свободния пазар, Купувачът има право да посочи потенциални заинтересовани страни. В допълнение, Шимадзу е длъжен да информира Купувача преди сключването на договора за продажба с трета страна, като посочи продажната цена, а Купувачът има възможност да посочи по-добра заинтересована страна в срок от седем дни, при което Шимадзу все пак трябва да получи обвързваща оферта в рамките на срока. Продажбата на свободния пазар се извършва единствено на най-добрия участник.

9. Лицензионни условия за софтуер

Доколкото Шимадзу предоставя на Купувача и софтуер във връзка с продажбата на стоки, устройства и оборудване ("Закупен хардуер") - независимо дали софтуера на операционната система или потребителския софтуер (която и да е форма, наричана за краткост също така "Софтуер"), следва да се прилагат следните лицензионни условия: 

a) Шимадзу предоставя на Купувача единствено непрехвърляемото и неизключителното право да използва Софтуера заедно с писмена документация във връзка със Закупения хардуер за вътрешна употреба. Копирането на Софтуера е разрешено единствено с цел създаване на резервно копие. Купувачът няма право да копира Софтуера за други цели, да прехвърля Софтуера на трети страни или да разпространява Софтуера по друг начин. Всяко разширение или модификация на Софтуера, замислено от Купувача, както и всяка друга намеса в програма на Софтуера, се свеждат своевременно до знанието на Шимадзу в писмена форма и не са разрешени без изричното писмено съгласие на Шимадзу.

b) Всички права, свързани със Софтуера, остават за Шимадзу и по-специално остават изключителната интелектуална собственост на Шимадзу по смисъла на българския Закон за авторското право и сродните му права, независимо дали Софтуерът е патентован, защитен по друг начин или незащитен. Всяко разгласяване на Софтуера или свързаните с него писмени материали на трети страни изисква предварителното изрично писмено съгласие на Шимадзу. В допълнение към настоящата точка 9 от Общите условия се прилагат лицензионните условия за използване, ако има такива, предадени със Софтуера.

c) Лицензионната такса за Софтуера е включена в покупната цена на Закупения хардуер.

d) Шимадзу има право да прекрати съществуващите лицензионни отношения за Софтуера с Купувача без предизвестие, ако Купувачът наруши гореспоменатите лицензионни условия и не прекрати незабавно това нарушение след предупреждение.

10. Гаранция за дефекти/отговорност

a) Шимадзу предоставя 2-годишна гаранция за продуктите, доставяни от Шимадзу.  

b) Части, доставени от Шимадзу, които се окажат дефектни в резултат на дефектен материал или дефектна изработка, по избор на Шимадзу се ремонтират в помещенията на Шимадзу или на Клиента или се доставят нови части (поправка или замяна). Не се поема гаранция или отговорност за дефекти в резултат на нормално износване и изхабяване. Доказателствената тежест, че дефектът вече е съществувал по време на доставката и че не е причинен от неправилно боравене или външно въздействие, се поема от Купувача. Това важи също така и ако модификация, корекция или ремонт са извършени от Купувача или трета страна без писменото съгласие на Шимадзу.

c) В нашите продуктови описания редовно посочваме, че продължителността на функционалните възможности на доставените от нас устройства зависи от специалната цел и в голяма степен от вида и продължителността на употреба и че това от своя страна може да наложи замяната на определени износени части на по-дълги или по-кратки интервали. Износването на частите не се покрива от гаранцията.

d) Откриването на дефекти трябва незабавно да бъде сведено до знанието на Шимадзу в писмен вид, като в случай на разпознаваеми дефекти в срок от 8 (осем) работни дни след доставката, в противен случай гаранционният иск и искът за обезщетение за вреди, причинени от дефекта и поради грешка, са изключени. В случай на рекламации, Купувачът няма право да прави промени или преработки за наша сметка без нашето съгласие. Дефектните части, които са заменени от Шимадзу в гаранция, отново стават собственост на Шимадзу. За извършената преработка или доставените резервни части отговорността съществува единствено до изтичане на гаранционния срок за оригиналната доставка. 

e) Ако ремонтът или замяната са неуспешни (например защото е невъзможно, не бъдат извършени успешно след два опита или са неуспешни в рамките на разумен период от време), Купувачът може, по свой избор, да поиска или намаление на цената, или да се откаже от договора, при условие че дефектът е значителен. Шимадзу поема допълнителна отговорност единствено в рамките на точка 10, б. е) от ОУ.

f) Шимадзу носи отговорност единствено за вреди, произтичащи от умишлено или грубо небрежно нарушение на задълженията от страна на Шимадзу или на някой от неговите законни представители или пълномощници. Отговорността на Шимадзу за обикновена небрежност е изключена. Всички последици от отговорността на Шимадзу за финансови загуби на Купувача са ограничени до размера на съответната покупна цена.

g) Всички гаранционни искове и искове за обезщетение, произтичащи от дефекти в доставката и/или услугата - ако дефектът не бъде изрично признат от Шимадзу, трябва да бъдат заявени в съда в срок от три години след предполагаемото нарушение.

11. Допълнителни разпоредби

a) Ако отделни разпоредби на ОУ са или станат недействителни, това не засяга действителността на останалите разпоредби на ОУ и на договора, основаващ се на тези ОУ или включващ тези ОУ (в тези ОУ наричан за краткост "Договорът"). Недействителните разпоредби се заменят с действителни такива, които се доближават възможно най-близо до целта от икономическа гледна точка.

b) ОУ и Договорът, и изпълнението му се уреждат изключително от българското законодателство, с изключение на стълкновителните норми на българското международно частно право. Приложението на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки е изключено.

c) Мястото на изпълнение и мястото на плащане са в София, България.

d) Изключителното място на юрисдикция за всички искове, произтичащи от ОУ и Договора и неговото изпълнение, е София, България, при условие че Шимадзу може също така да избере седалището на Купувача за място на подсъдност.

Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург - клон София
ул. Фредерик Жолио-Кюри № 17, блок 2, етаж 6
България 1113, София 
ЕИК: 204923688, номер по ДДС BG204923688

Top of This Page